image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 533
  • Trong tuần: 6 426
  • Tất cả: 670291
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND huyện Anh Sơn bầu

Ngày 09/11, HĐND huyện Anh Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Tại kỳ họp, 32 đại biểu HĐND huyện đã trực tiếp bỏ phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu thuộc 2 khối HĐND và UBND huyện.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh kỳ họp

Sau bỏ phiếu và kiểm phiếu, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện Anh Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu.

KẾT QUẢ TÍN NHIỆM CỤ THỂ NHƯ SAU:

I. KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1. Ông Nguyễn Hữu Sáng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 32/32 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm

:0/32 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0/32 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

2. Bà Trần Thị Âu, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 31/32 phiếu (chiếm 96,9% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 01/32 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:0/32 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

3. Ông Nguyễn Khắc Xuân, Trưởng /ban KT – XH Hội đồng nhân dân huyện

 

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 27/32 phiếu (chiếm 84,4% tổng số phiếu thu về).

 

+ Số phiếu tín nhiệm

: 05/32 phiếu (chiếm 15,6% tổng số phiếu thu về).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:0/32 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

 

4. Ông Hoàng Đình Mỹ, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện

 

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 25/32 phiếu (chiếm 78,1% tổng số phiếu thu về).

 

+ Số phiếu tín nhiệm

: 06/32 phiếu (chiếm 18,8% tổng số phiếu thu về).

 

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 01/32 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

 

II. KHỐI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

5. Ông Hoàng Quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 28/32 phiếu (chiếm 87,5% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 03/32 phiếu (chiếm 9,4% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 01/32 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

 

6. Ông Hoàng Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 29/32 phiếu (chiếm 90,6% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 01/32 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 02/32 phiếu (chiếm 6,3% tổng số phiếu thu về).

 

7. Bà Bùi Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 22/32 phiếu (chiếm 68,7% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 06/32 phiếu (chiếm 18,8% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 04/32 phiếu (chiếm 12,5% tổng số phiếu thu về).

 

8. Ông Đậu Đồng Bằng, Trưởng Công an huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 28/32 phiếu (chiếm 87,5% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 03/32 phiếu (chiếm 9,4% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 01/32 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

 

9. Ông Phan Xuân Tuyến, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 30/32 phiếu (chiếm 93,7% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 02/32 phiếu (chiếm 6,3% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:0/32 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

 

10. Ông Nguyễn Văn Ba, Chánh thanh tra huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 23/32 phiếu (chiếm 71,9% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 08/32 phiếu (chiếm 25% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 01/32 phiếu (chiếm 3,1% tổng số phiếu thu về).

 

11. Ông Lô Ánh Hồng, Trưởng phòng Dân tộc

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 25/32 phiếu (chiếm 78,1% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 07/32 phiếu (chiếm 21,9% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:0/32 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

 

12. Ông Nguyễn Hồng Phi, Trưởng phòng Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 24/32 phiếu (chiếm 75% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 08/32 phiếu (chiếm 25% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:0/32 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

 

13. Ông Hoàng Đình Sơn, Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 32/32 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm

:0/32 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:0/32 phiếu (chiếm 0 % tổng số phiếu thu về).

 

14. Ông Đoàn Văn Thanh, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 21/32 phiếu (chiếm 65,6% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 09/32 phiếu (chiếm 28,1% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 02/32 phiếu (chiếm6,3% tổng số phiếu thu về).

 

15. Ông Nguyễn Đức Vĩnh, Trưởng phòng Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 25/32 phiếu (chiếm 78,1% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 05/32 phiếu (chiếm 15,6% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 02/32 phiếu (chiếm 6,3% tổng số phiếu thu về).

 

16. Ông Bùi Công An, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 28/32 phiếu (chiếm 87,5% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 04/32 phiếu (chiếm 12,5% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

:0/32 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

 

17. Ông Võ Trọng Dũng, Trưởng phòng Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 21/32 phiếu (chiếm 65,6% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 11/32 phiếu (chiếm 34,4% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0/32 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

 

18. Ông Đặng Bá Kỷ, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 28/32 phiếu (chiếm 87,5% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 04/32 phiếu (chiếm 12,5% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0/32 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

 

19. Ông Lê Văn Trí, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao

: 29/32 phiếu (chiếm 90,6% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm

: 03/32 phiếu (chiếm 9,4% tổng số phiếu thu về).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

: 0/32 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

 

  

BBT
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ANH SƠN
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập
Địa chỉ: K5 Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 872 462- E-mail: congthongtindientuanhson@gmail.com