Số/Ký hiệu: Số: 06/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/08/2014
Người ký: Đặng Xuân Quang
Trích yếu: Quyết định Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Anh Sơn
Nội dung:

Tài liệu đính kèm