Số/Ký hiệu văn bản 144/TB-UBND
Ngày ban hành Jun 29, 2017 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Xuân Cường
Trích yếu Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Anh Sơn
Nội dung


NỘI DUNG GÓP Ý:(Bấm vào để xem)


1. Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.


2. Biếu danh mục hiện trạng sử dụng đất huyện Anh Sơn.


3. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Anh Sơn


Tài liệu đính kèm