Số/Ký hiệu: 10/TB-UBBC
Ngày ban hành: 16/02/2016
Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Trích yếu: Thông báo về phân công nhiệm vụ thành viên Uỷ ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2016-2021
Nội dung:

Tài liệu đính kèm