Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Phòng Nội vụ
 
Phòng Nội vụ (10/05/2013 07:34 AM)

PHÒNG NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ANH SƠN

Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An

Điện thoại: 02383.872.447

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

 


Họ và tên

Phạm Đình Đức

Chức vụ

Trưởng phòng

Số điện thoại cơ quan

 02383.872.447

Điện thoại Di động

0913.787.435

Địa chỉ Email

ducnguyetas@gmail.com

 

Họ và tên


Chức vụ


Số điện thoại cơ quan


Điện thoại Di động


Địa chỉ Email


 
Họ và tên

Bùi Công Sơn

Chức vụ

Chuyên viên

Số điện thoại cơ quan

 02383.872.447

Điện thoại Di động

0979.130.256

Địa chỉ Email

buicongson0512@gmail.com

 


Họ và tên

Tô Thế Huy

Chức vụ

Phó Trưởng phòng

Số điện thoại cơ quan

 02383.872.447

Điện thoại Di động

0919.523.717

Địa chỉ Email

tothehuyas@gmail.com

I. Chức năng:

1. Phòng Nội vụ huyện Anh Sơn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân  huyện Anh Sơn, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ, Ban Thi đua – khen thưởng, Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ Nghệ An.

II. Nhiệm vụ và các thủ tục hành chính phải thực hiện:

1. Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Trình  UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

4. Về tổ chức, bộ máy:

a) Tham mưu giúp UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo quy định của các cấp có thẩm quyền;

b) Trình UBND huyện quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;

c) Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định;

d) Tham mưu Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện theo quy định của pháp luật.

5. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:

a) Tham mưu Chủ tịch UBND huyện phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp trên cơ sở chỉ tiêu biên chế  được UBND tỉnh giao hàng năm;

b) Tham mưu giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;

c) Tham mưu giúp UBND huyện  tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp trực thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn;

6. Về công tác xây dựng chính quyền:

a) Tham mưu giúp UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công của UBND huyện và chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền;

b) Thẩm định các hồ sơ thủ tục để Chủ tịch UBND huyện phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên UBND xã, thị trấn; tham mưu giúp UBND huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên UBND huyện  theo quy định của pháp luật;

c) Tham mưu  UBND huyện xây dựng đề án thành lập mới, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;

d) Tham mưu giúp UBND huyện lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện;

e) Tham mưu giúp UBND huyện trong việc hướng dẫn lập hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, chia tách, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của xóm, khối, bản trên địa bàn huyện theo quy định; bồi dưỡng kiến thức cho các chức danh ở xóm, khối, bản.

g) Tham mưu giúp HĐND&UBND huyện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; thống kê đánh giá chất lượng đại biểu HĐND, thành viên UBND huyện, xã; thống kê chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã để tổng hợp báo cáo theo quy định;

7. Tham mưu giúp UBND huyện trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

8. Về cán bộ, công chức, viên chức:

a) Tham mưu giúp UBND huyện trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã theo phân cấp;

b) Thực hiện việc quản lý  hồ sơ cán bộ, công chức  viên chức và cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật;

c) Tham mưu việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình, kế hoạch và đề án dã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

9. Về cải cách hành chính:

a) Tham mưu, giúp UBND huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và UBND cấp xã thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương;

b) Tham mưu, giúp UBND huyện về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện;

c) Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo UBND huyện và UBND tỉnh, Sở Nội vụ Nghệ An theo quy định.

10. Tham mưu UBND huyện thực hiện quản lý Nhà nước về tổ chức và  hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

11. Về công tác văn thư, lưu trữ:

a) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;

b) Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và Lưu trữ huyện.

12. Về công tác tôn giáo:

a) Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

13. Về công tác thi đua, khen thưởng:

a) Tham mưu, đề xuất với UBND huyện tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện;

b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm; nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến trong toàn huyện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

d) Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của huyện theo phân cấp quản lý.

14. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.   

15. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND huyện và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn. 

16. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.            

17. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND huyện.

18. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ  theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND huyện.

19. Giúp UBND huyện cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn UBND xã, thị trấn về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo một số nội dung sau:

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.

 |  Đầu trang
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu