Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (08/05/2014 11:06 AM)

PHÒNG LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An

Số điện thoại: (38) 3.872300

 

 

 

Họ tên

Nguyễn Văn Sơn

Chức vụ

Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan

(38) 3.872300

Điện thoại Di động

0982.872.025

Địa chỉ mail

anhsonkimnhan@gmail.com.

 

Họ tên

Lê Quang Anh

Chức vụ

Phó Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan

(38) 3.872300

Điện thoại Di động

0919451368

Địa chỉ mail

leanhtbxhanhson@gmail.com

 

Họ và tên

Ngô Thị Huyền

Chức vụ

Chuyên viên

Số điện thoại cơ quan

 0383.872.447

Điện thoại Di động

0914.492.789

Địa chỉ Email

ngohuyennv@gmai

 

Họ tên

Lương Thị Thu

Chức vụ

Chuyên viên

Điện thoại cơ quan

(38) 3.872300

Điện thoại Di động

0915000014

Địa chỉ mail

thutbxhas@gmailcom

 

Họ tên

Nguyễn Anh Tài

Chức vụ

Chuyên viên

Điện thoại cơ quan

(38) 3.872300

Điện thoại Di động

0918251666

Địa chỉ mail

adminanhson@gmail.com

 

Họ tên

Đặng Thị Thanh Hương

Chức vụ

Chuyên viên

Điện thoại cơ quan

(38) 3.872300

Điện thoại Di động

0986823386

Địa chỉ mail

huongldtbxhas@gmai.com

 

Họ tên

Lê Thị Thu Dung

Chức vụ

Chuyên viên

Điện thoại cơ quan

(38) 3.872300

Điện thoại Di động

0943.396.963

Địa chỉ mail

Dungltt3107@gmail.com

 

Họ tên

Nguyễn Thị Huyền Trang

Chức vụ

Nhân viên HĐ

Điện thoại cơ quan

(38) 3.872300

Điện thoại Di động

0989964042

Địa chỉ mail

huyentrangas89@gmail.com

 

I. Vị trí và chức năng

1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Anh Sơn là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn, tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực: lao động, người có công và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nghệ An.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; đề án, chương trình trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; cải cách hành chính, xã hội hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao.

4. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các Hội và Tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm,

các công trình ghi công liệt sỹ thuộc thẩm quyền quản lý.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

8. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công và các đối tượng chính sách xã hội.

9. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND huyện.

10. Tham gia và làm Thường trực Ban chỉ đạo: Chương trình giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa … cấp huyện.

11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

12. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

13. Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND cấp huyện.

    14. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

15. Thực hiện nghiêm túc quy trình thủ tục hành chính thông qua cơ chế “một cửa” cấp huyện đối với lĩnh vực do Phòng phụ trách; thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng thuộc các lĩnh vực do Phòng phụ trách về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ tổng hợp).

    16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.

 |  Đầu trang
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu