Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Phòng Y tế
 
Phòng Y tế (08/05/2014 11:07 AM)

 

PHÒNG Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ANH SƠN

Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An

Điện thoại: 0383.723. 019

 

 


Họ và tên

Võ Trọng Dũng

Chức vụ

Trưởng phòng

Số điện thoại cơ quan

0383.723. 019

Điện thoại Di động

0917982899

Địa chỉ Email

trongdungpyt@gmail.com

 


Họ và tên

Nguyễn Thị Tuyền

Chức vụ

Chuyên viên

Số điện thoại cơ quan

0383.723. 019

Điện thoại Di động

01297157555

Địa chỉ Email

nguyentuyenyte@gmail.com

 

I.  Nhiệm vụ:

1. Trình Uỷ ban nhân dân:

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện.

b) Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số-kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện;

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.

3. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.

5. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số- kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.

6. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật. 

II. Trách nhiệm phạm vi và cách thức giái quyết công việc của phòng Y tế huyện:

Phòng Y tế giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn theo hướng dẫn 164/HDLN-SYT-SNV ngày 10 tháng 02 năm 2006 của liên sở Y tế và sở Nội vụ Nghệ an Hướng dẫn liên ngành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của phòng Y tế huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa lò.

.2.1. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của trưởng phòng:

1. Trưởng phòng Y tế là người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND huyện, chủ tịch UBND huyện điều hành công việc của phòng, giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Y tế đồng thời chịu trách nhiệm trước giám đốc sở Y tế, về chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

2. Trực tiếp giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch, qui hoạch, đề án, qui chế thuộc thẩm quyền của phòng.

3. Căn cứ chương trình công tác của UBND huyện, chỉ đạo chuyên môn của sở Y tế, để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của phòng trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức triển khai.

4. Làm phó ban trực Ban Chăm sóc Sức khoẻ Ban đầu của huyện, Ban phòng chống các dịch, và các bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm; Một số Ban khác thuộc lĩnh vực ngành Y tế.

5. Trưởng phòng uỷ quyền cho phó trưởng phòng chỉ đạo công việc của phòng khi trưởng phòng đi vắng, đồng thời giải quyết công việc của phó trưởng phòng khi phó trưởng phòng đi vắng.

2.2. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của công chức phòng Y tế:

Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, công việc được giao không để xảy ra sai sót về chuyên môn nghiệp vụ do thiếu tinh thần trách nhiệm

Chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật, Nội qui, Qui chế cơ quan UBND huyện, phòng, tham gia các hoạt động xã hội của cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các tệ nạn xã hội. 

Đoàn kết tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp không đùn đẩy trách nhiệm cho đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

a) Tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác theo lĩnh vực được phân công, chủ động tổ chức triển khai có hiệu quả, báo cáo kết quả sau khi thực hiện kế hoạch cho trưởng, phó trưởng phòng.

c) Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra về lĩnh vực Y, dược tư nhân, Y dược cổ truyền. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành khi được phân công theo qui định của pháp luật.

d) Soạn thảo các văn bản thuộc lĩnh vực phân công, các văn chỉ đượcchuyển lên mạng LAN sau khi trưởng, phó trưởng phòng thẩm định

e) Được sử dụng các trang thiết bị máy tính, điện thoại, truy cập mạng INTERNET, mạng LAN phục vụ cho công tác chuyên môn theo qui chế của UBND huyện..

g) Làm thư ký các cuộc họp, giao ban của phòng. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được trưởng, phó trưởng phòng phân công.

Khi giải quyết công việc đang có nhiều ý kiến chưa thống nhất thì phó trưởng phòng, công chức của phòng báo cáo trưởng phòng và trưởng phòng quyết định hoặc xin ý kiến cấp có thẩm quyền khi quyết định.

III. Mối quan hệ công tác:

3.1. Với  sở Y tế :

Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo và quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của sở Y tế và chịu trách nhiệm trước sở Y tế về các lĩnh vực công tác được sở Y tế phân cấp, ủy quyền. Trưởng phòng Y tế chịu trách nhiệm báo cáo công tác định kỳ hoặc đột xuất, thực hiện ý kiến chỉ đạo của sở Y tế về công tác chuyên môn ; tham dự đầy đủ các cuộc họp và tập huấn nghiệp vụ do sở Y tế triệu tập. 

3.2. Với UBND Huyện :

Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo toàn diện của UBND huyện; có trách nhiệm báo cáo UBND huyện tình hình và kết quả tổ chức hoạt động của ngành y tế, tham dự đầy đủ các cuộc họp do UBND huyện triệu tập ; thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định và chỉ đạo của UBND huyện đối với các lĩnh vực công tác của ngành. 

3.3. Với các phòng, ban UBND huyện:

Quan hệ của phòng Y tế với các phòng, ban huyện thực hiện theo nguyên tắc phối hợp công việc nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung và nhiệm vụ riêng của từng phòng. Khi giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của phòng Y tế nhưng có liên quan đến các phòng, ban khác thì phòng Y tế phải trao đổi và lấy ý kiến của các phòng, ban đó.  

3.4. Với Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện.

a) Phòng Y tế tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo lãnh thổ đối với Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện theo qui định của pháp luật .

b) Bệnh viện, Trung tâm y tế huyện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với phòng Y tế để thực hiện nhiệm vụ Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn, đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với phòng Y tế theo qui định của pháp luật, sở Y tế và bộ Y tế.

3.5. Với các UBND cấp xã:

Hướng dẫn, phối hợp và tạo điều kiện để UBND xã, thị thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn.

3.6. Với các đơn vị liên quan đến hoạt động về công tác Y tế trên địa bàn huyện:

a) Phòng Y tế tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo lãnh thổ đối với các đơn vị liên quan đến hoạt động về công tác Y tế trên địa bàn huyện theo qui định của pháp luật .

b) Các đơn vị liên quan đến hoạt động về công tác Y tế trên địa bàn huyện có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với phòng Y tế theo qui định của pháp luật, sở Y tế và bộ Y tế.

 

 |  Đầu trang
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu