Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Phòng Tài nguyên Môi trường
 
Phòng Tài nguyên Môi trường (08/05/2014 11:12 AM)

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

UBND HUYỆN ANH SƠN

Khối 5, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An

Điện thoại:

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:


 


Họ tên

Đặng Đình Lục

Chức vụ

Trưởng phòng

Địa chỉ Email

lucanhson@gmail.com

 


Họ tên

Đặng Duy Đô

Chức vụ

Phó Trưởng phòng

Địa chỉ Email

 

 


Họ tên

Trương Thị Trà My

Chức vụ

Chuyên viên

Địa chỉ Email

tramy.tnmt@gmail.com

 


Họ tên

Bùi Công Linh

Chức vụ

Chuyên viên

Địa chỉ Email

buiconglinh172@gmail.com

 

Họ tên

Nguyễn Thị Tuyết Anh

Chức vụ

Chuyên viên

Địa chỉ Email

tuyetanh.tnmt@gmail.com

 

II. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Anh Sơn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Anh Sơn, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, biển và hải đảo theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An.

III. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN:

1. Trình UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành.

2. Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của  UBND huyện.

4. Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện theo phân cấp của UBND huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường ở xã, Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường ở thị trấn; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện.

5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

6. Tham mưu, giúp UBND huyện tổ chức thực hiện bảng giá đất trên địa bàn cấp huyện.

7.  Phối hợp với tổ chức làm công tác định giá đất của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc điều tra, khảo sát giá đất, thống kê giá các loại đất; xây dựng, cập nhật thông tin giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất trên địa bàn huyện.

8. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan chuyên môn có liên quan về thực hiện bảng giá đất trên địa bàn huyện.

9. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

10. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn UBND cấp xã quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.

11. Điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

12. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của  UBND huyện.

13. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Hội, các Tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

14. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

15. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho UBND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

16. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường) các xã, thị trấn.

17. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

18. Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

19. Thực hiện nghiêm túc quy trình cung cấp thủ tục hành chính thông qua cơ chế “một cửa” cấp huyện đối với lĩnh vực do Phòng phụ trách; thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng thuộc các lĩnh vực do Phòng phụ trách về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ tổng hợp).

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 |  Đầu trang
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu