Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
UBMTTQ huyện
 
UBMTTQ huyện (29/05/2014 05:07 PM)

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

HUYỆN ANH SƠN

 

         

 

Nguyễn Công Thế

UV Ban Thường vụ

Chủ tịch UBMTTQ huyện

 

Hoàng Bá Việt

Phó Chủ tịch Thường trực

UBMTTQ huyện

 

 

  Lê Văn Trí

Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện

 

 

                                                                  

Nguyễn Thị Hoa

UV Ban Thường trực

UBMTTQ huyện

 

 

                    Đặng Thị Thuỷ

                   Cán bộ UB MTTQ huyệnChức năng:

Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về công tác Mặt trận ở địa phương.

Nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp việc cho Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đồng thời đề xuất các chủ trương, kế hoạch công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An.

- Tham mưu cho Ban thường trực hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch công tác của Ủy ban và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp mình và cấp trên. Cung cấp thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.

 - Tham mưu cho Ban thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai, thực hiện các chương trình công tác đã được thỏa thuận; phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện để xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp công tác và vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương.

 - Tập hợp đề xuất với Ủy ban và Ban thường trực những vấn đề có liên quan đến chủ trương, chính sách, chế độ, đời sống dân sinh, dân chủ của các tầng lớp nhân dân để tham gia và kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành có liên quan xem xét giải quyết nhất là đối với đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong các dân tộc thiểu số, nhân sĩ, tri thức tiêu biểu…

 - Giúp Ban thường trực và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện điều hành mọi công việc cơ quan, chăm lo xây dựng và quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản cơ quan, bảo đảm điều kiện hoạt động của Ban thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận, tham mưu công tác tổ chức cán bộ và công tác thi đua khen thưởng của Mặt trận theo quy định của Nhà nước và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 |  Đầu trang
Tin đã đưa:
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu