Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND huyện
 
Văn phòng HĐND & UBND huyện (08/05/2014 11:17 AM)

VĂN PHÒNG HĐND & UBND

HUYỆN ANH SƠN

TỈNH NGHỆ AN

*****

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY.

 

 

Họ tên

Lê Anh Minh

Chức vụ

Chánh Văn phòng

Điện thoại cơ quan

0383.872.

Điện thoại di động

0919.621.169

Địa chỉ mail

leanhminhanhson@gmail.com

 

Họ tên

Phan Thị Hằng

Chức vụ

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại cơ quan

0383.872.161

Điện thoại di động

0912.322.757

Địa chỉ mail

 


Họ tên

Trần Thị Vân Anh

Chức vụ

Chuyên viên

Điện thoại cơ quan

0383.722.418

Điện thoại di động

0917.102.898

Địa chỉ mail

 


Họ tên

Nguyễn Thị Hoài Thương

Chức vụ

Kế Toán

Điện thoại cơ quan


Điện thoại di động

0914.791.880

Địa chỉ mail

 nguyenhoaithuong36@gmail.com


Họ tên

Đặng Xuân Anh

Chức vụ

Chuyên viên

Điện thoại cơ quan

 

Điện thoại di động

0913.057.617

Địa chỉ mail

 Họ tên

Nguyễn Khắc Dũng

Chức vụ

Lái xe

Điện thoại cơ quan

 

Điện thoại di động


Địa chỉ mail

 


Họ tên

Nguyễn Văn Long

Chức vụ

Lái xe

Điện thoại cơ quan

 

Điện thoại di động

0918.750.788

Địa chỉ mail

 

 

Họ tên

Trần Văn Lợi

Chức vụ

Lái xe

Điện thoại cơ quan

 

Điện thoại di động

01239.722.566

Địa chỉ mail

 


Họ tên

Lê Duy Lý

Chức vụ

Bảo vệ

Điện thoại cơ quan

 

Điện thoại di động

01652.857.225

Địa chỉ mail

 


Họ tên

Nguyễn Thị Hoàn

Chức vụ

Phục vụ

Điện thoại cơ quan

 

Điện thoại di động

0919.576.370

Địa chỉ mail

 

 

Họ tên

Nguyễn Thị Phương

Chức vụ

Phục vụ

Điện thoại cơ quan

 

Điện thoại di động

 0972.906.499

Địa chỉ mail

 

 

Họ tên

Trần Thị Hưng

Chức vụ

Phục vụ

Điện thoại cơ quan

 

Điện thoại di động

 01687.054.177

Địa chỉ mail

 


Họ tên

Trần Thị Huyền Trang

Chức vụ

Phục vụ

Điện thoại cơ quan

 

Điện thoại di động

0919.460.289

Địa chỉ mail

 


Họ tên

Nguyễn Thị Oanh

Chức vụ

Phục vụ

Điện thoại cơ quan

 

Điện thoại di động

0945.656.088

Địa chỉ mail

 


Họ tên

Nguyễn Thị Giang

Chức vụ

Phục vụ

Điện thoại cơ quan

 

Điện thoại di động

01252.832.890

Địa chỉ mail

 

 

Họ tên

Nguyễn Hữu Sáng

Chức vụ

Nhân viên Quản trị mạng

Điện thoại cơ quan

 

Điện thoại di động

0912.145.185

Địa chỉ mail

sangqtm@anhson.nghean.gov.vn

 II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ.

1- Đặc điểm tình hình:

- Tổng số cán bộ, công chức: 19 người.

- Trình độ Chuyên môn: Thạc sĩ có 02/19 người; Đại học có 07/19 người; Cao đẳng có 02/19 người; Trung cấp 04/19 người; Sơ cấp 04/19 người (lái xe và phục vụ).

- Về Chính trị: 12/19 CBCC là đảng viên (tỷ lệ 63,2%).

- Trình độ chính trị: Cao cấp 01/12; Trung cấp: 03/12; Sơ cấp: 08/12.

2- Chức năng, nhiệm vụ: Theo chức năng và nhiệm vụ được Luật tổ chức HĐND và UBND quy định, Văn phòng HĐND và UBND có nhiệm vụ:

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và các báo cáo khác của UBND huyện theo sự chỉ đạo của UBND huyện.

- Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện các chương trình kế hoạch công tác của UBND huyện; giúp UBND huyện kiểm tra, đôn đốc, tổng kết thực hiện quy chế làm việc của UBND, giúp UBND, Chủ tịch UBND huyện tổ chức thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện với Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân nhân, UBMTTQ huyện; các đoàn thể nhân dân cùng cấp. Theo dõi, tổ chức việc thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch UBND huyện.

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện tổ chức thực hiện quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

- Bảo đảm các điều kiện làm việc và tổ chức phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND huyện, UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện giao.

- Quản lý thống nhất việc ban hành, công bố văn bản của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND huyện.

- Giải quyết một số công việc cụ thể khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện giao.

 |  Đầu trang
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu