Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (08/05/2014 11:10 AM)


Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0383.872.466

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:


 Họ tên

Nguyễn Đình Đăng

Chức vụ

Trưởng phòng

Số điện thoại

0383.872.466

Địa chỉ mailHọ tên

Nguyễn Văn Minh

Chức vụ

Phó Trưởng phòng

Số điện thoại

0383.872.466

Địa chỉ mail

minhnongnghiepas@gmail.com

 

Họ tên

Nguyễn Ngọc Giang

Chức vụ

Phó Trưởng phòng

Số điện thoại

0383.872.466

Địa chỉ mail

Ngocgiangubasna@yahoo.com.vnHọ tên

Đặng Đình Luận

Chức vụ

Phó Trưởng phòng

Số điện thoại

0942.969.555

Địa chỉ mail

luannvas@gmail.com

 

 


Họ tên


Chức vụ

Chuyên viên

Số điện thoại


Địa chỉ mail


 


Họ tên

Nguyễn Thái Sơn

Chức vụ

Chuyên viên

Số điện thoại

0383.872.466

Địa chỉ mail

thaison.ubas@gmail.com

 

 

Họ tên

Nguyễn Thị Thanh Minh

Chức vụ

Chuyên viên

Số điện thoại

0383.872.466

Địa chỉ mail

thanhminhthang@gmail.comII. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

1. Chức năng:

Phòng NN&PTNT là cơ quan chuyên môn thuộc cơ quan UBND huyện Anh Sơn. Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực:

Nông nghiệp, lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản, Phát triển nông thôn xây dựng nông thôn mới; Phát triển kinh tế hộ; Kinh tế trang trại nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

Phòng NN&PTNT chịu sự quản lý trực tiếp về mọi mặt của UBND huyện Anh Sơn, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của sở NN&PTNT và các ban ngành liên quan khác của tỉnh Nghệ An.

b. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho UBND huyện về quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn. Tham mưu biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực quản lý được giao.

- Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất Nông, lâm, thủy sản và công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.

- Tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, công trình nuôi trồng thủy sản; công trình cấp thoát nước nông thôn, công trình phòng chống lũ, lụt, bão; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn theo quy  định của pháp luật.

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với UBND cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực nông nghiệp; lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn; Về thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản; Chế biến nông sản, lâm sản, phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn.

- Đầu mối phối hợp và hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; Tổng hợp tình hình, báo cáo UBND huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn nông nghiệp trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, HTX nông nghiệp, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản.

- Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản, diễn biến rừng, tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất Nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

 - Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện.

- Tổ chức thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện.

- Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão; tìm kiếm cứu nạn; các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của huyện theo quy định; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, úng ngập, xâm nhập mặn và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn huyện.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tham mưu UBND huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện đến cơ sở thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện  giao hoặc theo quy định của pháp luật./.

 

 |  Đầu trang
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu