Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thanh tra huyện
 
Thanh tra huyện (08/05/2014 11:14 AM)

THANH TRA HUYỆN ANH SƠN

Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An

Số Điện thoại: 0383.872.419

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:


 


Họ tên

Hoàng Thế Bưởi

Chức vụ

Chánh Thanh tra

Điện thoại cơ quan

0383.872.419

Điện thoại Di động

0912.458.065

Địa chỉ Email

thanhtraanhson@gmail.com

 


Họ tên

Nguyễn Thị Đông

Chức vụ

Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại cơ quan

0383.872.419

Điện thoại Di động

0912.191.557

Địa chỉ Email

dongthanhtraanhson1980@ gmail.com

 


Họ tên

Nguyễn Doãn Phúc

Chức vụ

Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại cơ quan

0383.872.419

Điện thoại Di động

0982.728.787

Địa chỉ Email

phucthanhtraas@gmail.com

II. Nhiệm vụ

1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND huyện chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chức xã, thị trấn.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND cấp xã, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

6. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Anh Sơn hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn.

Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho Ban Thanh tra nhân dan thuộc các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước do UBND huyện quản lý.

7. Về Thanh tra:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND xã, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;

b) Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều UBND xã, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND huyện giao;

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra,  của Thanh tra huyện; Chủ tịch UBND huyện và của các cấp có thẩm quyền ban hành liên quan đến công tác quản lý của UBND huyện

8. Về Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Hướng dẫn UBND xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND huyện;

c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện khi được giao;

d) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch UBND xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã giải quyết nhưng có vi pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quy định;

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND huyện;

e) Tham mưu, giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tổ chức công tác tiếp dân của UBND huyện.

9. Về Phòng, chống tham nhũng:

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của UBND xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện;

b) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra vụ việc tham nhũng;

c) Quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

e) Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng của huyện.

10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông

tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra huyện.

12. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của UBND huyện và Thanh tra tỉnh.

13. Thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đối với lĩnh vực do Thanh tra huyện phụ trách; thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước nói chung và kết quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO thuộc các lĩnh vực do Thanh tra huyện phụ trách về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ tổng hợp).

14. Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND cấp huyện.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.

II. Quyền hạn

   Quá trình thực hiện nhiệm vụ Thanh tra huyện thực hiện quyền hạn theo quy định của luật. Thanh tra; luật Khiếu nại; luất Tố cáo; luật Phòng, chống tham nhũng và các nghị định hướng dẫn thi hành một số điều các các luật trên.

 

 |  Đầu trang
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu