Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí huyện Anh Sơn
 
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí huyện Anh Sơn (16/04/2018 10:45 AM)

THÔNG TIN

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Anh Sơn

 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại liên lạc

Địa chỉ mail

Nguyễn Hữu Sáng

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

0913.054.145

sangnh@anhson.nghean.gov.vn

 

DANH SÁCH

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND các xã, Thị trấn

 

TT

Tên xã, thị trấn

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại liên hệ

Địa chỉ Email

1

Thạch Sơn

Nguyễn Xuân Hồng

Chủ tịch UBND xã

0915.683.719

hongnx62.thachson@anhson.nghean.gov.vn

2

Hội Sơn

Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch UBND xã

0944.520.737

dungnh.hoison@anhson.nghean.gov.vn

3

Hoa Sơn

Nguyễn Hữu Thọ

Chủ tịch UBND xã

0945.973.222

thonh.hoason@anhson.nghean.gov.vn

4

Tường Sơn

Trần Trung Tuyến

Chủ tịch UBND xã

0986.272.978

tuyentt.tuongson@anhson.nghean.gov.vn

5

Bình Sơn

Dương Công Ngọc

Chủ tịch UBND xã

0949.247.679

ngocdc.binhson@anhson.nghean.gov.vn

6

thị trấn Anh Sơn

Nguyễn Văn Thành

Chủ tịch UBND thị

0915.962.876

thanhnv.thitran@anhson.nghean.gov.vn

7

Phúc Sơn

Nguyễn Văn Tráng

Chủ tịch UBND xã

0912.220.882

trangnv.phucson@anhson.nghean.gov.vn

8

Lạng Sơn

Đặng Ngọc Thiện

Chủ tịch UBND xã

0976.547.744

thiendn.langson@anhson.nghean.gov.vn

9

Hùng Sơn

Trần Minh Hoàn

Chủ tịch UBND xã

0916.237.656

hoantm.hungson@anhson.nghean.gov.vn

10

Thành Sơn

Lô Ánh Hồng

Chủ tịch UBND xã

0918.666.975

hongla.thanhson@anhson.nghean.gov.vn

11

Khai Sơn

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Chủ tịch UBND xã

0941.400.456

anhntn.khaison@anhson.nghean.gov.vn

12

Thọ Sơn

Dương Thị Huệ

Chủ tịch UBND xã

0943.506.557

huedt.thoson@anhson.nghean.gov.vn

13

Tào Sơn

Lê Xuân Hoan

Chủ tịch UBND xã

0919.576.733

hoanlx.taoson@anhson.nghean.gov.vn

14

Đỉnh Sơn

Nguyễn Văn Hiếu

Chủ tịch UBND xã

0919.576.372

hieunv.dinhson@anhson.nghean.gov.vn

15

Long Sơn

Đặng Đình Công

Chủ tịch UBND xã

0912.911.777

congdd.longson@anhson.nghean.gov.vn

16

Lĩnh Sơn

Phạm Văn Quý

Chủ tịch UBND xã

0979.216.577

quypv.linhson@anhson.nghean.gov.vn

17

Đức Sơn

Nguyễn Văn Thuận

Chủ tịch UBND xã

01238.480.563

thuannv.ducson@anhson.nghean.gov.vn

18

Cẩm Sơn

Đậu Xuân Phú

Chủ tịch UBND xã

0915.793.168

phudx.camson@anhson.nghean.gov.vn

19

Tam Sơn

Nguyễn Văn Toàn

Chủ tịch UBND xã

0945.684.125

toannv.tamson@anhson.nghean.gov.vn

20

Vĩnh Sơn

Nguyễn Đình Trung

Chủ tịch UBND xã

0916.861.757

trungnd.vinhson@anhson.nghean.gov.vn

21

Cao Sơn

Nguyễn Đức Vĩnh

Chủ tịch UBND xã

0919.428.435

vinhnd.caoson@anhson.nghean.gov.vn

 

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu